algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. gebruiker: degene die algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt i.c. Alm-executive;  b. wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 2. Offertes/bevestiging

1. Iedere aanbieding door of vanwege ons gedaan is geheel en al vrijblijvend, o.a. zowel wat betreft de opgegeven prijzen als wat het mogelijke tijdstip of periode van dienstverlening. Eerst bij ontvangst van de schriftelijke bevestiging (akkoordverklaring) van de wederpartij door gebruiker komt de overeenkomst tussen partijen tot stand. Eventuele aanvullingen of wijzigingen zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

2. Voor zoveel strijdig met algemene voorwaarden van de wederpartij hebben onze algemene voorwaarden voorrang, behoudens in geval en in zoverre de algemene voorwaarden van de wederpartij door ons schriftelijk zijn geaccepteerd.

Artikel 3. Prijzen

De prijzen, zoals in het aanbod en/of brochures vermeld, zijn geheel vrijblijvend. Geldend als de overeengekomen prijs is de prijs, die opgenomen is in de bevestiging van de overeenkomst, zoals deze voor akkoord door de wederpartij teruggezonden en door ons ontvangen is.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingen moeten geschieden zonder enige aftrek en zonder kosten voor ons binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. De wederpartij ziet af van ieder beroep op verrekening, van welke aard ook.

2. Wij zijn, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de periode van dienstverlening voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

3. Wanneer de betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, danwel door ons schriftelijk wordt toegestemd in een langere krediettermijn dan 30 dagen na factuurdatum, is de opdrachtgever een rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum à 1 % per maand of gedeelte daarvan.

4. Alle door ons te maken incassokosten, zowel buitengerechtelijke conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten als gerechtelijke, zoals kosten van onze advocaat, deurwaarder, proceskosten etc. zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5. Dienstverlening

1. Onder dienstverlening wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde data, waarop en periode , waarbinnen de dienst wordt verleend, waarbij nader wordt aangegeven welke dienst zal worden verleend.

2. Het tijdstip van dienstverlening c.q. de data en tijden worden overeengekomen onder de conditie, dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. Indien de dienstverlening op enig tijdstip niet mogelijk blijkt om normale redenen zijdens gebruiker, wordt deze op een nader te bepalen tijdstip alsnog verleend onder gelijke condities.

3. De dienstverlening wordt opgeschort met de tijd gedurende welke de wederpartij enig aan ons verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.

4. Opschorting van de dienstverlening of gedeelte daarvan, waarmee de wederpartij ingestemd heeft, geeft hem geen recht deze later te weigeren.

5. Opschorting van de dienstverlening of gedeelte daarvan, door welke oorzaak ook, geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding of tot niet-nakoming van enige verplichting zijnerzijds, voortvloeiende uit de overeenkomst noch tot het vorderen van ontbinding van die overeenkomst.

6. Wij behouden ons het recht voor opdrachten in gedeelten te verlenen dan wel op te schorten, waarbij de omschreven betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke afzonderlijke dienstverlening of gedeelte daarvan.

7. Als tijdstip van dienstverlening geldt de dagen of gedeelten daarvan, waarop de dienstverlening wordt verstrekt of indien door oorzaken buiten onze schuld het verstrekken van de dienstverlening niet mogelijk blijkt, de dagen of gedeelten daarvan waarop de dienst alsnog wordt verstrekt.

Artikel 6. Overmacht

Gevallen van overmacht, in het bijzonder niet voorzienbare ziekte of ongeval, overlijden in de eerste of tweede graad en alle onvoorziene gebeurtenissen bij gebruiker, bij de wederpartij voor zijn risico: stakingen, uitsluitingen, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten of wetsbepalingen e.d., geven gebruiker het recht de dienstverleningsverplichtingen geheel of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren en op te schorten.

Artikel 7. Klachten/aansprakelijkheid

De dienstverlener verplicht zich als een goed vakman zijn diensten te verlenen en zijn afspraken na te komen. Uitgezonderd in gevallen van aangetoonde schuld of grove nalatigheid aanvaardt de dienstverlener geen aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door deze verleende diensten. Ten aanzien van door ons geleverde dienstverlening gaat onze aansprakelijkheid nimmer verder dan de in de bevestiging vermelde prijs van de dienstverlening.

De wederpartij is, in geval van een klacht inzake de dienstverlening, verplicht hiervan onverwijld aan ons kennis te geven. Na verloop van een termijn van 2 maanden zijn wij niet meer aansprakelijk voor een tekortkoming in de dienstverlening. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van dienstverlening, welke niet aan de gestelde verwachtingen voldoen, voor zover deze verwachtingen niet redelijk en billijk, noch gerechtvaardigd zijn.

Gebruiker kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door deelnemers.

Artikel 8. Annulering

Ingeval van annulering van de deelname van een of meer opgegeven deelnemers aan de dienstverlening of gedeelte daarvan geschiedt deze schriftelijk. De wederpartij kan kosteloos annuleren tot 3 maanden voor aanvang van de dienstverlening. In alle andere gevallen en ingeval van annulering van de opdracht tot dienstverlening zonder dat een vervangende dienstverlening wordt overeengekomen, is de wederpartij het volledige bedrag verschuldigd, zoals dat oorspronkelijk overeengekomen is.

Artikel 9. Ontbinding

1. Ingeval van niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan verplichtingen, welke voor de wederpartij uit enige met ons gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, danwel aanvrage daartoe of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf of instelling, danwel overname daarvan door derden, wordt de wederpartij geacht van rechtswege ingebreke te zijn zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.

2. Ingeval van uitvoering van de opdracht in gedeelten of periodes, zijn wij gerechtigd in de gevallen in lid1 genoemd verdere uitvoering te staken, zonder dat zulks tot aantasting van enig recht leidt voortvloeiende uit de overeenkomst. Voortzetting van de verdere uitvoering houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in.

3. De aan de wederpartij toekomende bevoegdheid tot ontbinding gaat nimmer verder dan hetgeen geregeld is in afdeling 5 van titel 5 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10. Geschillen

Alle geschillen van welke aard ook deze overeenkomst betreffende of daarmee verband houdende, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst en ongeacht of één of beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het  Arrondissement  ‘s-Hertogenbosch, dit, met uitzondering van geschillen, waarvan de kantonrechter in eerste instantie bevoegd is kennis te nemen.

Artikel11. Toepasselijk recht

Met uitsluiting van elk ander recht is het Nederlands recht op elke met ons gesloten overeenkomst van toepassing.

Artikel12. Verjaringstermijn

1 . De rechtsvorderingen waartoe een met ons gesloten overeenkomst aanleiding geven, verjaren door verloop van één jaar.

2. De verjaring loopt in alle gevallen na afloop van een termijn van één maand na het sluiten van de overeenkomst.

3. De hierboven als begin van de verjaring aangegeven dag, wordt niet begrepen in de verjaringstermijn.

4. Een schriftelijke vordering schorst de verjaring tot aan de dag, waarop wij de vordering schriftelijk afwijzen, ingeval van gedeeltelijke aanvaarding van de vordering hervat de verjaring haar loop alleen voor het deel van de vordering dat betwist blijft.

 

Boxtel, 10 oktober 2012

 
Volg ons op Twitter en LinkedIn: 

Copyright © 2012 - 2024 Alm-executive | Website: FreelanceCreatief | Disclaimer